نرخ اعلامی بانک مرکزی برای هر یورو حدود ۱۳۹۰۰ تومان بود که با لحاظ کارمزد مشتریان باید حدود ۱۴۳۰۰ تومان پرداخت کنند.
منبع : وبسایت بانک ملی ایران